Sevgili Öğrenciler/Değerli Velilerimiz,
Evrensel olarak yaşanan pandemi nedeniyle eğitimlerimiz bir süre daha çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir. Yüz yüze eğitim sürecinde nasıl ders içinde uymamız gereken sınıf kuralları varsa bilgisayar ortamındaki derslerimizde de uymamız gereken kurallar var. Uygulanacak olan bu kurallar derslerin daha verimli geçmesi ve bilgi akışının sorunsuz yaşanması için büyük önem taşımaktadır. Sizlerden uymanızı istediğimiz kurallar aşağıda belirtilmiştir.
1. Dersten önce ders materyallerinizi mutlaka hazırlayınız. (kitap, defter, kalem, sözlük…)
2. Ders öncesi bilgisayarınızın donanımlarını kontrol ediniz. (şarj, kamera, hoparlör, telefon…)
3. Dersten önce kişisel ihtiyaçlarınızı (tuvalet, yemek vb.) gideriniz.
4. Ders esnasında masa başında oturarak katılınız.
5. Ders esnasında bulunduğunuz odanın sessizliğini sağlamaya özen gösteriniz.
6. Ders esnasında su hariç yanınızda yiyecek ve içecek bulundurmayınız.
7. Ders esnasında oyun oynama, sosyal ortamlardan çevrimiçi konuşma gibi uygulamaları kullanmayınız.
8. Ders esnasında kameraların açık olması ZORUNLUDUR. Bu maddenin uygulanmaması durumunda öğrencinin derse devam edip etmemesi öğretmenin inisiyatifinde olacaktır.
9. Ders esnasında ekrana öğrencinin müdahalesi olmayacaktır. (kamera kapatma, ses açma- kapama vb.) Bu müdahale sadece ÖĞRETMENE aittir.
10. Ders esnasında öğretmenin anlatımı İZİNSİZ kayıt altına alınmayacaktır. Bu eylemi gerçekleştiren öğrenci hakkında yasal işlem uygulanacaktır.
11. Ödevlendirme ve ödev kontrolleri “Google Classroom” uygulaması üzerinden gerçekleşecektir.
12. Ödev teslimlerinizi zamanında ve öğretmeninizin öngördüğü şekilde gerçekleştirmek öğrenci sorumluluğundadır.

Bu kurallara hepinizin uyacağına olan inancımız sonsuzdur. Göstereceğiniz özen için hepinize teşekkür ederiz.

İstek İstanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle “Kurum” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere, Kurumumuz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
Kurum olarak bizler siz değerli velilerimize ve öğrencilerimize karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta Kanun olmak üzere, 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, öğrenim durumu, mesleki bilgiler gibi) yine anılan yasalara uygun surette toplamakta ve işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerin İşleme Nedenleri ve Hukuki Dayanaklar
Kurumumuz nezdinde bulunan ve toplanan mevcut kişisel veriler, bundan sonra verdiğiniz açık rızanıza veya Kurumumuzun tabi olduğu mevzuatta öngörülen işleme talimatlarına, Kurum ile akdettiğiniz sözleşmeler çerçevesinde karşılıklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine, Kurum’a ait bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına, sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Kurum’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına veya Kurum’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesine istinaden, Kişisel Veri İşleme Envanteri ile Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri uygulanarak işlenecek ve yine aynı amaçlar mukabilinde İSTEK Vakfı’nın kendisi ve Kurum ile birlikte İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (“İSTEK Vakfı”) çatısı altında yer alan diğer iştiraklere, Kurum’un iş ortakları ile operasyonel olarak gerekli durumlarda Kanun hükümlerine uygun olarak paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz Kurum nezdinde mevzuat ile ticari teamüllerin gerektirdiği şekilde ve hukuki zamanaşımı süreleri dikkate alınarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. İlgili kişisel verileriniz Kurum nezdinde çalışmanız süresince ve sonrasında ticari yaşamın teamüllerinin gerektirdiği dönem ve hukuki zamanaşımı süreleri boyunca işlenecek olup sonrasında Kurum imha politikası kapsamında silinecek veya anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları
Bu kapsamda değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kurum’a başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler Buna göre, veri sahipleri;
a) Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
f) İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
g) Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

4. Başvuru Usulü ve İçeriği
Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;
a) İbrahimağa Mah. Bağ. Sok. No:8 Kadıköy İstanbul merkez adresine yazılı olarak veya;
b) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Kurum’a daha önce bildirilen ve Kurum’un bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle istekkvkk@istek.k12.tr adreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.

Bu yollar haricinde velilerimiz yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.
Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;
a) Ad, oyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
d) Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve
e) Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

5. Başvuruların Cevaplandırılması
Kurum’a gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.
KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİNE VE AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI
Tarafıma ait olan ve İstek İstanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş ile paylaşmış olduğum özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.) de dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin yukarıda aydınlatma metninde belirlenen sebeplerle nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak, verilerimin Kurum’a ait olan veya Kurum ile anlaşmalı yurtiçi veya yurtdışında mukim 3. Kişiler nezdinde bulut bilişim sistemleri kullanılması da dahil depo edilmesine, Kurum tarafından sunulan eğitim-öğretim hizmetinin tamamlayıcısı olan servis hizmeti, yemek hizmeti, müşteri hizmetleri, tanıtım, sportif veya kültürel etkinlik, konferans dahil sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak 3. Kişiler ile paylaşılmasına ve istatistiki bilgi paylaşımı maksadıyla İSTEK Vakfı’nın kendisi ve Kurum ile birlikte İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (“İSTEK Vakfı”) çatısı altında yer alan İstek Servis Eğitim Ticaret A.Ş dahil olmak üzere diğer iştirakleri ile paylaşılmasına özgür irademle izin verdiğimi beyan ediyorum.

Online Eğitim Videosu

Online derslerde kullanacağımız Google Meet uygulamasının kullanımı ile ilgili eğitim videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.