Eğitim Programları

Erken çocukluk yılları bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin atıldığı çok önemli bir dönemdir. Çocukların yaşamın ilk yıllarında kazandığı öğrenme alışkanlıklarının, bilgi ve becerilerin yaşamın ileri yıllarına aktarıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Özellikle beyin gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar göstermektedir ki bireyin beyin gelişimi yaşamın ilk yıllarında çok hızlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Öğrenmenin beyin fonksiyonları üzerine kurulduğu düşünülecek olursa, yaşamın ilk yıllarında beyni uyaracak zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının ve çocukların bilişsel, dil, hareket, sosyal, duygusal gelişim alanında eş güdümlü olarak desteklenmelerinin önemi büyüktür.

İSTEK Anaokulları okul öncesi eğitim programı; çocukların her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme merak ve duygularını, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Yıl boyunca uygulanan öğrenci ve programa yönelik “ölçme-değerlendirme” çalışmalarının sonuçlarına göre yeniliklere açık esnek yapısı“ bireysel farklılıklara” uygun programlamayı da sağlamaktadır.

İSTEK Anaokulları’ nda etkin öğrenmeyi temel alan çocuk merkezli, çağdaş eğitim modellerinden GEMS (Great Explorations in Math and Science) Fen ve Matematik Programı, Highscope, Montessori (Zarafet ve Kibarlık), Değerler Eğitimi Programlarından oluşan özel bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Eğitim programımız çocukların yaşı, gelişim düzeyleri, ihtiyaçları, ilgileri ve evrensel gelişmeler dikkate alınarak sürekli olarak geliştirilmektedir.

“GEMS Fen ve Matematik Programı” (Great Explorations in Math and Science)

Okulöncesi yıllar çocukların bir bilim adamı gibi çevrelerini sürekli araştırdıkları, keşifler yaptıkları, doğal merak duygularının en yüksek olduğu, buna bağlı olarak sürekli sorular sordukları yıllardır.

Çocukların doğaları gereği var olan;

 • Öğrenme Merakı

İhtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen GEMS Programı, bilimin temelini oluşturan fen ve matematiği, ilgi çekici ve eğlenceli etkinliklerle sevdirmek, temel fen ve matematik kavramlarını uygulamaya dayalı olarak öğretmek amacıyla 1984 yılında California Berkeley Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi tarafından geliştirilmiş bir programdır.
Programın Amacı;

 • Soran, sorgulayan
 • Çok yönlü düşünme becerileri gelişmiş
 • Bilime karşı olumlu tavır geliştirmiş bireyler yetiştirmektedir.

Araştırmalar; Erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazır bulunuşlukla ilgili becerilerin kazanılmasında büyük öneme sahip olduklarını göstermektedir.

Fen ve matematik etkinlikleriyle çocuklar;

 • Gözlem, deney, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelik bilimsel beceriler kazanırken,
 • Matematik etkinlikleri yoluyla da sınıflandırma, gruplama, eşleme, sıralama, ölçme, uzaysal konum gibi pek çok kavramı aktif olarak öğrenirler.

GEMS Fen ve Matematik Programı;

 • Çocukların ilgi ve meraklarını harekete geçiren etkinlikler içerir.
 • Çocuklar aktif öğrenme yoluyla fen ve matematikle ilgili temel kavramları eğlenerek öğrenir.
 • Bilimin tüm süreçlerini aktif öğrenme yoluyla yaşamaları sağlanır.
 • Tüm öğrencilere (görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik gibi tüm zekalarına yönelik) eşit ve mükemmel bir eğitim sağlar.
 • Disiplinler arası eğitim sağlar.

“Math Their Way” Eğlenceli Matematik

Anaokulu çağındaki çocuklara matematiği eğlenceli ve etkili etkinliklerle öğretebilmek, matematik öğretimindeki tutum ve davranışlara yeni bakış açıları kazandırabilmek amacıyla, “Math Their Way- Eğlenceli Matematik” çalışmaları gerçekleştirilmektedir. ABD’de bulunan “Center for Innovatıon” öncülüğünde geliştirilen bir eğitim programı olan “Math Theri Way”  çalışmalarında manipülatiflerle oynayarak ve pratik uygulamalar yaparak matematik eğitiminde zorlanmadan, severek kazanımlar sağlanır.

Planlama Zamanı: Her çocuk sınıf içinde oluşturulan ilgi ve öğrenme alanlarından (Evcilik, Blok, Müzik, Sanat, Kukla, Fen Ve Matematik, Kitap, Bilgisayar vb.) istediğine yönelik planını yapar ve bu planını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağı materyalleri belirler.

Çalışma Zamanı: Çocukların hiçbir müdahale olmadan planlarını gerçekleştirdikleri, kendi ifadeleriyle oyunlarını oynadıkları zamandır. Bu süreç içerisinde öğretmen çocukları bilgiyi nasıl topladıkları, arkadaşları ile ilişkileri, bir problemle karşılaştıklarında nasıl çözdükleri gibi konularda gözlemleyerek kayıtlar tutar.

Toplanma Ve Temizlik Zamanı: Çocukların çalışma zamanında kullandıkları tüm araç gereçleri ait olduğu bölüme koyduğu ve tamamlanmış projelerini daha sonra sergilemek üzere ortadan kaldırdığı zamandır.

Hatırlama Zamanı: Çocukların çalışma zamanı içinde yaşadıkları deneyimlerini değerlendirme ve geliştirme olanağı buldukları, planlarına kattıklarını, arkadaşları ile yaşadıklarını anlattıkları ya da çeşitli etkinliklerle (resim yapma v.b. gibi) sundukları zamandır.

“Değerler Eğitim Programı” ile amacımız; çocukları akademik konuların dışındaki alanlarda da eğitmektir. Gelecekte çocuklarımızda bir toplumun, bir ülkenin ve bu dünyanın vatandaşları olacaklarının bilinci şimdiden oluşturulmaktadır. Bu eğitimle çocuklarımıza toplumsal değerleri kazandırmanın yanı sıra sorumlu davranış geliştirme ve problem çözme becerisi geliştirmeye çalışılmaktadır. Değerler Eğitimi konularından bazıları; sorumluluk sahibi olmak, saygı, dürüstlük, paylaşmak, çalışkan olmak vb. dir.

Ölçme Ve Değerlendirme
Eğitim öğretim sürecimizin son aşamasıdır, amaçlarımız doğrultusunda planlanan ve uygulanan eğitim-öğretim etkinliklerinin 3-6 yaş öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında, oluşturduğu değişikliğin ölçülmesi ve yorumlanması amacıyla yapılan değerlendirmedir. Değerlendirme sonuçları, programın geliştirilmesi amacıyla kullanılabileceği gibi eğitimin etkisini belirlemek amacıyla da kullanılır. Her iki durumda da hedefimiz çocukların gelişimini ve eğitimini desteklemektir.

 • Gözlem kayıtları
 • Anektod kayıtları
 • Gelişim Kontrol listeleri ve Standart Testler
 • Her dönemde bir kez olmak üzere Portfolyo Sunumları
 • Her dönemde bir kez öğrencinin tüm gelişim alanlarına yönelik olarak verilen Gelişim Raporları
 • Her dönemde öğrencinin aldığı branş derslerinde yapılan gözlemlere dayanarak hazırlanan rubrikler (İngilizce, Beden Eğitimi/Yüzme, Bilgisayar, Satranç, Fen ve Matematik, Müzik, Resim, Bale, Halk oyunu vb. )
 • Her dönemde bireysel veli – öğretmen görüşmeleri
 • Her dönemde her çocuk için doldurulan kazanım değerlendirme formları
 • Anasınıfından başlayarak tüm ilköğretim kademesinde kullandığımız bütün öğrencilerin gelişimini düzenli olarak izleyip gereken önlemlerin alınması için veri sağlayan ve eğitimin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan somut bir ölçme değerlendirme aracıdır.